ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Priyanga Kariyawasam Pathirage (ස්ත්‍රී) - M A English Studies (Colombo), Hons. Degree in English (Kelaniya), CELTA qualified (2015)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS / TOFEL / City & Guilds / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (ස්ත්‍රී) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - IELTS, TOEFL, Spoken English

Queen's Academy - The pioneers of teaching first class English to the nation, boasts of its one of a kind, panel of lecturers comprising of exceptional lawyers, medical doctors and high ranking banker


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - IELTS, TOEFL, Spoken English
IELTS, SAT, TOEFL සජීවී මාර්ගගත පුහුණු කිරීම

ආයතනය: KC Overseas Education - Comprehensive Teaching Structure, Expert Faculty Members, Targeted Study Program


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, SAT, TOEFL සජීවී මාර්ගගත පුහුණු කිරීම
SAT සහ GRE ගණිතය පාඨමාලා

Chamara Adihetti (පුරුෂ) - Conducted by a USA and Singapore based engineering graduate via zoom


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS / TOEFL පන්ති

Srimal Pathirage (පුරුෂ) - A unique teacher of 24 years of experience as an English teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS / TOEFL පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

ආයතනය: International City College - Classes are conducted by experienced, qualified and enthusiastic language teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa