සිංහල |  தமிழ் |  English
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE පන්ති

සේන හග්ගල්ල (පුරුෂ) - Former Accountancy English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Staffordshire. Over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE පන්ති
නීතීඥයින්ගෙන් සහ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Queen's Academy - A Higher Education Firm specializing in advancing English Language skills and overall communication skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීතීඥයින්ගෙන් සහ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න
IELTS / PTE / TOEFL / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ භාෂාව

Karu Udawela (පුරුෂ) - MA in English, BA in English and PGD in Teaching as a Second Language


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS / PTE / TOEFL / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ භාෂාව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE
IELTS ඇකඩෙමික් සහ ජෙනරල් පන්ති

ආයතනය: Enya Language Center is a certified registered center under the BRITISH COUNCIL for Cambridge ESOL examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS ඇකඩෙමික් සහ ජෙනරල් පන්ති
IELTS, SAT, TOEFL සජීවී මාර්ගගත පුහුණු කිරීම

ආයතනය: KC Overseas Education - Comprehensive Teaching Structure, Expert Faculty Members, Targeted Study Program


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, SAT, TOEFL සජීවී මාර්ගගත පුහුණු කිරීම
SAT, iSAT, TOEFL, GMAT, GRE Tuition Students Seeking Scholarships to Top-Tier U.S. Universities

L.L. Prasanna Ranatunga (පුරුෂ) - Experienced Tutor and Trainer who lived, worked and studied in the U.S.A


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SAT, iSAT, TOEFL, GMAT, GRE Tuition Students Seeking Scholarships to Top-Tier U.S. Universities

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry