සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
භාරතනාටියම් පන්ති

Inolka Perera (ස්ත්‍රී) - Masters of Fine Arts in Bharatha Natyam, Bachelor Of Fine Arts in Bhartha Natyam, Visharadha in BharathaNatyam.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගනේමුල්ල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාරතනාටියම් පන්ති
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
Indian Music Academy - නුගේගොඩ

Indian Music Academy - We conduct Examinations in Bhathkande Sangeet Vidyapit Lucknow India and Guide for all Indian Music, Dance and Hindi Language exams.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

ආයතනය: Dance Zone - We have all types of dancing under one roof. Very friendly environment. Ladies only zumba done by lady instructors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry