උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
ආර්ථික විද්‍යාව / Econometrics / Data Analysis / Research Methodology

Rashika Mudunkotuwa (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experiences at university level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල

Mr. Asanka Kumara (පුරුෂ) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා දේශන පැවැත්වීම

Jude Karunarathna (පුරුෂ) - MBA completed in University of Colombo, Graduated from University of Colombo specialising in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ. උ/පෙ, AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Business Report, IELTS

Clarence.Wijayaratne (පුරුෂ) - BBMgt (Accountancy) Special Degree, M COM Degree, CMA Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa