ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර, ආර්ථික විද්‍යාව, ගණිතය

Noel (පුරුෂ) - CIMA(UK) qualified with a Masters degree with experience in industry as well as over 20 years in coaching students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව / Econometrics / Data Analysis / Research Methodology

Rashika Mudunkotuwa (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experiences at university level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (සාමාන්‍ය පෙළ) සහ ආර්ථික විද්‍යාව (උසස් පෙළ)

Ashan (පුරුෂ) - Bachelors in Business Administration Special [University of Sri Jayewardenepura], Reading for Masters in Economics at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල

Mr. Asanka Kumara (පුරුෂ) - BBA [sp] University of Colombo, AAT passed finalist, AAT prize winner, ICASL finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry