උපාධි අපේක්ෂකයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යා පන්ති

උපාධි අපේක්ෂක - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපාධි අපේක්ෂකයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යා පන්ති
උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Hasan (පුරුෂ) - LL.B (Hons) University of Colombo, AAL (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
දේශපාලන විද්‍යාව - ප්‍රබෝධ කාරියවසම්

Prabodha Kariyawasam (පුරුෂ) - Undergraduate - B.A. Political Science and Public Policy (sp), University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශපාලන විද්‍යාව - ප්‍රබෝධ කාරියවසම්
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ප්‍රසාද් ජයසුන්දර

Prasad Jayasundara (පුරුෂ) - B.A., Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ප්‍රසාද් ජයසුන්දර
දේශපාලන විද්‍යාව දේශීය උ/පෙ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Jeewani (ස්ත්‍රී) - Former Teacher at a reputed National School, Qualified with Bachelor of Arts, Master of Arts, PQHRM at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශපාලන විද්‍යාව දේශීය උ/පෙ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ධනුෂ්ක දිසානායක

Dhanushka Dissanayake (පුරුෂ) - University of Ruhuna B.A.(Expected) Hons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ධනුෂ්ක දිසානායක
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - පසිඳු වර්ණකුලසූරිය

Pasindu Warnakulasooriya (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc. (Hon) Tourism & Hospitality Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - පසිඳු වර්ණකුලසූරිය
දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පුණරීක්ෂන පන්ති

Waruni Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ඉෂාරා ගුණතිලක

Ishara Gunathilake (ස්ත්‍රී) - L.L.B (U.G.) University Of Colombo, HD in Psychology and Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - ඉෂාරා ගුණතිලක
දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Rohana Nishantha (පුරුෂ) - B.A. Hons Political Science - English medium, PGDE, TESL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
දේශපාලන විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Sanali Sitisekara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) in Political Science, University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශපාලන විද්‍යාව - ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruchira Perera (පුරුෂ) - Lecturer in Political Science, Reading for MA in Political Science [University of Kelaniya], BA (Hons) in Political Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Tharushi Abeywardena (ස්ත්‍රී) - BA (Undergraduate) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්

ශාස්ත්‍රා උසස් පෙළ තක්සලාව - ලංකාවෙ දක්ෂ ගුරැමණ්ඩලයක් ශාස්ත්‍රා පන්ති මෙහෙයවන්නෙ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: MasterMind Education - Courses [Law Entrance, Spoken English, IELTS, A/L Art stream]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa