අරාබි භාෂාව / ගැහැණු ළමයින් සඳහා පමණි / අරාබි භාෂාව කථනය

Noora Mohammed (ස්ත්‍රී) - Was born and raised up in Saudi Arabia, Studied in an Arabic and English school, 100% fluent in Arabic


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අරාබි භාෂාව / ගැහැණු ළමයින් සඳහා පමණි / අරාබි භාෂාව කථනය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa