සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
උසස් පෙළ ඉතිහාසය - තිසිර කුමාර අත්තිඩිය

Tisira Kumara Attidiya (පුරුෂ) - B.A. (University of Sri Jayawardenepura)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉතිහාසය - තිසිර කුමාර අත්තිඩිය
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - ඉතිහාසය

Sumith Welegedara (පුරුෂ) - BA (Hons) in History University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ - ඉතිහාසය
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - Mssc - Archaeology - University of Kelaniya, BA(sp) 2nd upper


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ
උසස් පෙළ ඉතිහාසය පන්තිය

Nipuni Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) History, University Of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉතිහාසය පන්තිය
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Lucky Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.A. Special (HIST) University of Sri Jayawardenapura, M.A. (HIST) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උසස් පෙළ 2024 ඉතිහාසය පුනරීක්ෂණ පන්ති

Nevishka Rodrigo (පුරුෂ) - නීති පීඨයේ අවසන් වසරේ සිසුවෙක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ 2024 ඉතිහාසය පුනරීක්ෂණ පන්ති
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති

Imesha Udayanga (පුරුෂ) - සද්ධර්මාචාර්ය, BA (UG) University of Colombo, BA (UG) Buddhist and Pali University, Dip in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති

Ravindra Kadigamuwa (පුරුෂ) - BA, MA, PGDE, LLB


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති
උ/පෙ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Nilanga Heelbathdeniya (පුරුෂ) - B.A. (Hons)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Awin ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ආයතනය

Awin Online Education institute - ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම අපගේ ප්‍රධානතම අරමුණයි.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Awin ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ආයතනය
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය

Tharindu Ranathunga (පුරුෂ) - B.A. History [University of Peradeniya], Diploma in ICT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය
උ/පෙ ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් පන්ති

Chandima Supun (පුරුෂ) - LLB - University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ ඉතිහාසය - ලංකා | ඉන්දීය | යුරෝපා

Tiran Liyanaarachchi (පුරුෂ) - B.A. (University of Ruhuna)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය - ලංකා | ඉන්දීය | යුරෝපා
උසස් පෙළ ඉතිහාසය 2023 / 2024

Dilini Apsara (ස්ත්‍රී) - MA in History [University of Peradeniya], BA (Hons) in History [University of Peradeniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉතිහාසය 2023 / 2024
සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 13

Prabuddha Sri Alawaththage (පුරුෂ) - M.A. Buddhist and Pali University, B.A. University of Sri Jayewardenepura, D.B. Buddhist and Pali University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 13

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry