සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති

Ravindra Kadigamuwa (පුරුෂ) - BA, MA, PGDE, LLB


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති
උ/පෙ ඉතිහාසය - ලංකා | ඉන්දීය | යුරෝපා

Tiran Liyanaarachchi (පුරුෂ) - B.A. (University of Ruhuna)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය - ලංකා | ඉන්දීය | යුරෝපා
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය විශේෂ වේදී උපාධි, පුරාවිද්‍යාව දර්ශනවේදී උපාධිය (MSSC) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, 2018 වර්ෂෙය් සිට ජාතික පාසල් ගුරැවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024 උ/පෙ ඉතිහාසය

Praveen Herath (පුරුෂ) - B.A. (Undergraduate) - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024 උ/පෙ ඉතිහාසය
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: MasterMind Education - Courses [Law Entrance, Spoken English, IELTS, A/L Art stream]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් පන්ති

Chandima Supun (පුරුෂ) - LLB Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය - ඔන්ලයින් පන්ති
උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඉතිහාසය

Sonali Chandradasa (ස්ත්‍රී) - BA Hons (History Special), University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඉතිහාසය
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Lucky Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.A. Special (HIST) University of Sri Jayawardenapura, M.A. (HIST) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ ඉතිහාසය පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Hasaranga Rajapaksha (පුරුෂ) - LLB (Undergraduate)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
ශ්‍රේණිය 3 සිට උ/පෙ පන්ති

B.Y.R. Fernando Institute - අත්දැකීම් බහුල මැදි වයසේ පසුවන විනය ගරුක, ගුණ ගරුක, ආදර්ශවත්, අදාළ විෂයන් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති ගුරු භවතුන්.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය

Rev. Sugatha Hamuduruwo (පුරුෂ) - BA (Ruhuna) - History and Archeology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉතිහාසය
මාස 3 කින් උසස් පෙළ - සිංහල, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉතිහාසය, මීඩියා

Shastra Advanced Level Thaksala - ජීවිතය ජයගන්න මාස 3න් උසස් පෙළ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාස 3 කින් උසස් පෙළ - සිංහල, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉතිහාසය, මීඩියා
GCE O/L, A/L - ඉතිහාසය (History), සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය (Mass Media)

Mrs. Abhisheka Sarathchandra (ස්ත්‍රී) - ඉතිහාසය විශේෂවේදී ගෞරව උපාධිධාරී - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, මානව හිමිකම් හා බහුසංස්කෘතිකවාදය පිලිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිධාරී - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
GCE O/L, A/L - ඉතිහාසය (History), සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය (Mass Media)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Silmiya (ස්ත්‍රී) - BBA [Bachelor Business Administration], MBA [Master of Business Administration]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa