උ/පෙ නාට්‍ය හා රංග කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Dhananjana Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නාට්‍ය හා රංග කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Dilranga Perera (පුරුෂ) - ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ඩිප්ලෝමාව , ටවර් හෝල් නාට්‍ය පාසලේ උසස් ඩිප්ලෝමාව , අධ්අධ්‍යාපනවේදී විශේෂ නාට්‍ය හා රංග කලා උපාධි අපේක්ෂකයෙක්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa