ජීව විද්‍යාව AL සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති

Dhanushka C Heenpella (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ජීව විද්‍යා උපාධිධාරී මෙන්ම වසර ගනනාවක් ජීව විද්‍යාව උගන්වා පලපුරුදු ගුරුවරයකු වෙයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව AL සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - ජීව විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය

Malitha Aravinda (පුරුෂ) - Senior lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ඔන්ලයින්

Amodini Ruvindya (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in Molecular Biology and Plant Bio Technology - University of Kelaniya with a First class Honors


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - පුණරීක්ෂන, සිද්ධාන්ත - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Ms. Navoda Wanigasekara (ස්ත්‍රී) - BSc., MSc. - Reading


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - පුණරීක්ෂන, සිද්ධාන්ත - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව

Tharaka (ස්ත්‍රී) - Bsc (Hons) in Biology, University of Colombo, Experienced teacher in government National school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ ජීව විද්‍යාව පන්ති

Warnasiri Pathirana (පුරුෂ) - BSc, Dip. in Ed, Resource Person in NIE Sri Lanka, A/L Marking Additional Chief Examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ ජීව විද්‍යාව පන්ති
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - දේශීය විෂය නිර්දේශය - 2023 / 2024

Ruwan Bandara (පුරුෂ) - BSc, MSc (University of Colombo), Diploma in Laboratory Technology (Colombo), E.Dip. in SM (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - දේශීය විෂය නිර්දේශය - 2023 / 2024
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dr. Tilanka Dahanayake (පුරුෂ) - MBBS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
දේශීය උ/පෙ ජීව විද්‍යාව, එඩෙක්සෙල් ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව සා/පෙළ, උ/පෙ

Vasantha Seneviratne (ස්ත්‍රී) - Former lecturer at University of Colombo, A teacher with over 30 years of teaching experience for Biology Local syllabus & Edexcel


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව, දේශීය විෂය නිර්දේශය / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Semini Gamaethige (ස්ත්‍රී) - BSc. (USJ), MSc - Reading, A School teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව, දේශීය විෂය නිර්දේශය / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ ජීව විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ඔන්ලයින් පන්ති

Yohani (ස්ත්‍රී) - BSc in chemistry (OUSL), M.Sc in Industrial chemistry (Reading, USJP), Dip in Quality management (SLSI), Dip in polymer technology (PRISL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන්) පන්ති

Mahinda Dissanayake (පුරුෂ) - Over 20 years experience both government and private schools, Was a member of curriculum revision committee in NIE Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙල ජීව විද්‍යාව

Manuja Meneripitiya (පුරුෂ) - වසර දහයකට වඩා ජාතික පාසල් උසස් පෙල විද්‍යා ගුරුවරියක ලෙස සහ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරිය ක ලෙස අත්දැකීම් ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa