ගිණුම්කරණය පන්ති

Rajaratnam Prabakaran (පුරුෂ) - CIMA (UK) Advanced Diploma in Management Accounting


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය පන්ති OL සහ AL සඳහා

Chamil Iddamalgoda (පුරුෂ) - A graduate in Wayamba University with a GPA of 3.57, B.Sc (Special) degree in Accountancy and Business Finance


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL / AL ලන්ඩන් සහ දේශීය - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර, අධ්‍යයනය වාණිජ

Renuka Premachandra (ස්ත්‍රී) - Chartered Licenciate, teaching in International school and Institute 10 years and still working as a private tutor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය

Deeptha Ekanayaka (පුරුෂ) - BSc.(special) in Business Administration [University of Sri Jayawardenapura], Charted Accountancy Business Level 1 and 2


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - දිනේෂ් අබේසිංහ

Dinesh Abeysinghe (පුරුෂ) - BSc (Mgt.) Special


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - දිනේෂ් අබේසිංහ
උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sujith Ranjan (පුරුෂ) - BSc Accounting (Sp) - USJP, CASL - Part Qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Hasitha Munasinghe (පුරුෂ) - B.B. Mgt. (Special) Finance [University of Kelaniya], Finalist [CASL], IABF [IBSL], MAAT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in Business Management & Accounting, PG Dip. in Marketing, Cert. in English teaching, Over 15 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)
ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sathini Pathirana (ස්ත්‍රී) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)
ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ නීති වේදය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Nipuni Perera (ස්ත්‍රී) - LL.B (London), LL.M (London), CIMA, Attorney at Law (Colombo), BBA Management (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ නීති වේදය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - රොමාල් රාජපක්ෂ

Romal Rajapakshe (පුරුෂ) - B.Com (Sp)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - රොමාල් රාජපක්ෂ
උ/පෙ වාණිජ - 2023 / 2024

Jeewantha Dahanayake (පුරුෂ) - Economics Special Degree University of Sri Jayawardenepura Master Degree Economics - University of Ruhuna


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ වාණිජ - 2023 / 2024
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, MCQ පන්ති

Dilhani M. Galappaththi (ස්ත්‍රී) - BSc. Accounting (Special) - University of Sri Jayewardenepura, CA Finalist


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, MCQ පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry