ඔන්ලයින් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

STORM Campus - English Language, English Literature, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Business Studies, IT

කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් OL AS AL

ආයතනය: Olympian International Academy - Qualified and Experienced panel of Senior Teachers with over 12 years teaching experience at leading International Schools

කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් OL AS AL
රසායන විද්‍යාව - භෞතික විද්‍යාව - ගණිතය - විද්‍යාව

Dissanayake Dinesh Samantha (පුරුෂ) - MSc. in Applied Microbiology [UOK], M.Phil. [Uni. of Peradeniya], M.Sc. in Polymer Science and Technology [USJP]

රසායන විද්‍යාව - භෞතික විද්‍යාව - ගණිතය - විද්‍යාව
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති

Nishadhi Kamburugamuwa (ස්ත්‍රී) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price

දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති
එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව

Sangeevan SR (පුරුෂ) - BSc in Computational Physics (Special) Hons [University of Colombo], Worked as a Teaching Assistant at the Department of Physics [UOC].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ත

එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව
එඩෙක්සෙල් AS / IAL - භෞතික විද්‍යාව - කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Nirmani Rodrigo (ස්ත්‍රී) - BSc (University of Sri Jayewardenepura), MSc in Applied Organic Chemistry (University of Colombo) [reading]

එඩෙක්සෙල් AS / IAL - භෞතික විද්‍යාව - කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව

C.R. Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M. ASCE(USA), GradIMMM(UK), Over 12 years of experience

නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව
උ/පෙ දේශීය / ලන්ඩන් /​ IB භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

Conducted by 25 years experienced excellent results proven teacher, Former Lecturer in Faculty of Engineering.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව

Shamika Wijayasuriya (ස්ත්‍රී) - B.Sc, M.Sc in Mathematics Education [Reading @ University of Colombo], Teacher at a leading International school

උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව