සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව - Department of Technical Education and Training - Pioneer Organization in Providing Technical Education and Training in Sri Lanka


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Lyceum Academy for Teacher Education - නුගේගොඩ, කුරුණෑගල, වත්තල, ගම්පහ, රත්නපුර, පානදුර, අනුරාධපුර, නුවරඑළිය, මහනුවර

Lyceum Academy for Teacher Education.
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, ගම්පහ, නුගේගොඩ, නුවරඑළිය, පානදුර, මහනුවර, රත්නපුර, වත්තල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lyceum Academy for Teacher Education - නුගේගොඩ, කුරුණෑගල, වත්තල, ගම්පහ, රත්නපුර, පානදුර, අනුරාධපුර, නුවරඑළිය, මහනුවර
Diploma/ HND in Hospitality Management / Travel & Tourism - මහනුවර

Esoft Metro Campus - Partnered with Pearson UK, offers their Level 5 Higher National Diploma Programmes


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma/ HND in Hospitality Management / Travel & Tourism - මහනුවර

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry