සිංහල |  தமிழ் |  English
සසෙක්ස් විද්‍යාලය

ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, අම්පාර, අම්බලන්ගොඩ, කඩවත, කෑගල්ල, කුරුණෑගල, කුලියාපිටිය, ගම්පහ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල, බදුල්ල, මහනුවර, මාතර, මාලබේ, මීගමුව, රත්නපුර, වෙන්නප්පුව, හොරණ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සසෙක්ස් විද්‍යාලය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry