සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය - Vocational Training Authority of Sri Lanka (VTA) was established on 16th August 1995 under the provisions of the Vocational Training Authority of Sri Lanka.


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry