ගණිතය 6 -11 වසර (සිංහල/ ඉංග්රීසි) මහනුවර

C. Bandara (පුරුෂ) - 20 වසරකට වැඩි ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සහිත, ගණිත උපාධිධාරී, ( B.Sc., MBA.,).
ස්ථානයන්: අරුප්පොල, කටුගස්තොට, කෙන්ගල්ල, තැන්නකුඹුර, දිගන, පේරාදෙණිය, පොල්ගොල්ල, බලගොල්ල, මහනුවර

ගණිතය 6 -11 වසර (සිංහල/ ඉංග්රීසි) මහනුවර