සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
DMI Computer Education - යාපනය, නෙල්ලියඩි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, කිලිනොච්චි

One of the leaders in teaching Computer Studies, English in northern part of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: කිලිනොච්චි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, නෙල්ලියඩි, යාපනය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
DMI Computer Education - යාපනය, නෙල්ලියඩි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, කිලිනොච්චි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry