ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

R.R.Nuwan Abeywickrama (පුරුෂ) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රත්මලාන

ගණිතය ශ්‍රේණිය 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ලන්ඩන් සහ දේශීය ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Ranga Jayarathna (පුරුෂ) - Has been a Math teacher for number of leading international schools
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, ගම්පහ, ජා-ඇල, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වැලිවේරිය