තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dilsha Weliwita (පුරුෂ) - BSc. Computer Science - Software Engineering (Reading), Dip. In IT.
ස්ථානයන්: කඩවත, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ජා-ඇල, රාගම, වත්තල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
A/L ICT, O/L ICT, Software Developing Languages

Nuwan Hirantha Rathnayaka (පුරුෂ) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK..
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ

Home visit අමතර පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Ananda Perera (පුරුෂ) - Government trained teacher, now retired after 40 years of government service.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

Home visit අමතර පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Sydney Jayawardene (පුරුෂ) - BSC (Peradeniya), PGD (IT) - Colombo, PGDE(Colombo), MA (International Education) - Sussex(UK).
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම, මීගමුව, වත්තල

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

උපදේශක: Thushara De Saram (පුරුෂ‍) - B.Sc. in Maths/Physics [English medium], GTP in IT at ICT University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Madusanka Mithrananda (පුරුෂ) - M.Sc in Cyber Security & Forensics (reading), B.Sc in Computing (USJP).
ස්ථානයන්: කඩවත, කොළඹ 04, කොළඹ 06, ජා-ඇල, රාගම, වත්තල

කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව / IT ශ්‍රේණිය 8, 9, 10 සහ AS/A2

Dhanushka nilanka (පුරුෂ) - B.CA [University of Bangalore India]..
ස්ථානයන්: ගම්පහ, රාගම

ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) SI

ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

තොරතුරු තාක්ෂණ for Adults, working staff, non working staff and for students

Ranmal Lasantha (පුරුෂ) -Msc(UK), MCT [Microsoft Certified Trainer], Microsoft Certified Solution Associate, MOS [Microsoft Certified Office Specialist].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳ

තොරතුරු තාක්ෂණ for Adults, working staff, non working staff and for students
ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

ICT උ/පෙ, සා/පෙළ සහ උ/පෙ GIT

DI Perera (ස්ත්‍රී) - An undergraduate of University of Colombo, A top Island ranker at the G.C.E A/L examination, Over 2 years of teaching experience.
ස්ථානය: වත්තල

ICT (A/L), ICT (O/L), GIT (A/L)

උපදේශක: C. Dickson (පුරුෂ‍) - BSc (Hons) in Information Technology, MSc in Information Technology, Former IT instructor (SLIIT).
ස්ථාන: වත්තල, ශ්‍රී ලංකාව

ICT Class (O/L,A/L) and Kids Computer Class

උපදේශක: D. Liyanage (පුරුෂ‍) - More than 15 years experience on ICT field.
ස්ථාන: ගම්පහ