උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 1 - උ/පෙ (දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Dewni Samarathunga (ස්ත්‍රී) - Bachelor's (Hons) Information Technology in Charted Institute for IT (UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මහබාගේ, රාගම, වත්තල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dilsha Weliwita (පුරුෂ) - BSc. Computer Science - Software Engineering (Reading), Dip. In IT.
ස්ථානයන්: කඩවත, කොළඹ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ජා-ඇල, රාගම, වත්තල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ IT - 6 සිට උ/පෙ දේශීය / ලන්ඩන් (Oxford)

Randitha Perera (පුරුෂ) - Bachelor of IT (University of Colombo), 5 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ලන්ඩන් සහ දේශීය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sahanya (ස්ත්‍රී) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

උ/පෙ ICT, සා/පෙළ ගණිතය, විද්‍යාව සහ ICT - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Ananda Perera (පුරුෂ) - Government trained teacher, now retired after 40 years of government service.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

උ/පෙ ICT, සා/පෙළ ගණිතය, විද්‍යාව සහ ICT - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - සා/පෙළ උ/පෙ - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Sanje Berchmanz (පුරුෂ) - A Graduate who has a teaching experience of over 10 years in the field of ICT.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, මහබාගේ, මාකොළ, වත්තල

A/L ICT, O/L ICT, Software Developing Languages

Nuwan Hirantha Rathnayaka (පුරුෂ) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK..
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ

තොරතුරු තාක්ෂණය විශිෂ්ට ප්‍රථිපල

Elite Computing - අප ආයතයනය තුල වසර 16ක් (විදෙස් හා දේශීය) පළපුරුදු ගුරුවරියක් යටතේ පරිගණක ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම් සමගින් තොරතුරු තාක්ෂනය ඉගෙන ගැනීමට ඔබට හැකිය.
ස්ථානයන්: වත්තල, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

තොරතුරු තාක්ෂණය විශිෂ්ට ප්‍රථිපල
ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

ICT - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Nipuni Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - A government school ICT teacher, BSc ICT, MSc Computer Science
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම, වත්තල, සීදුව

ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) SI

තොරතුරු තාක්ෂණ for Adults, working staff, non working staff and for students

Ranmal Lasantha (පුරුෂ) -Msc(UK), MCT [Microsoft Certified Trainer], Microsoft Certified Solution Associate, MOS [Microsoft Certified Office Specialist].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳ

තොරතුරු තාක්ෂණ for Adults, working staff, non working staff and for students
ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

ICT උ/පෙ, සා/පෙළ සහ උ/පෙ GIT

DI Perera (ස්ත්‍රී) - An undergraduate of University of Colombo, A top Island ranker at the G.C.E A/L examination, Over 2 years of teaching experience.
ස්ථානය: වත්තල

ICT (A/L), ICT (O/L), GIT (A/L)

උපදේශක: C. Dickson (පුරුෂ‍) - BSc (Hons) in Information Technology, MSc in Information Technology, Former IT instructor (SLIIT).
ස්ථාන: වත්තල, ශ්‍රී ලංකාව

ICT Class (O/L,A/L) and Kids Computer Class

උපදේශක: D. Liyanage (පුරුෂ‍) - More than 15 years experience on ICT field.
ස්ථාන: ගම්පහ