උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව

Harzini B (ස්ත්‍රී) - A well qualified engineer with great teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

6 -11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Indrajith (පුරුෂ) - 25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, (B.Sc., MSc.) ආචාර්යවරයෙකි.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය සහ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Hirushi Fernando (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher conducts Maths/Science classes.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩවත, ජා-ඇල, මහබාගේ, මහරගම, මාලබේ, රාගම, වත්තල, හෝමාගම

විද්‍යාව ගණිතය ශ්‍රේණිය 1-6 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Kanthi Gamanayake (ස්ත්‍රී) - University entrance Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, රාගම, වත්තල

Mathematics Classes - Grades 6 to 11, GCE O/L and for Engineering and Technical courses

Mathematics Tuition - Grades 6 to 11, GCE O/L (Local Syllabus) and for Engineering/Technical courses - ගම්පහ, කඩවත, Ja Ela

ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් (5, 6, 7, 8, 9, 10 සහ සා/පෙළ)

Champika Srimal (පුරුෂ) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය

ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 7 සිට සා/පෙළ

Julianna Thomas (ස්ත්‍රී) - BSc in Mathematics and Economics (Hons) from University of London, O/L Mathematics Teacher at Lyceum International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන,

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

Erandi Herath (ස්ත්‍රී) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, රාගම, වත්තල

6-9 සිසුන් සඳහා පන්ති දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - Completed diploma in education.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, වත්තල

ගණිතය, සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව - පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Dinika Dias (ස්ත්‍රී) - LLB (Hons) University of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, වත්තල

විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Sashenka Kumarage (ස්ත්‍රී) - Graduated with 1st class Hons, majoring in Civil Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 15, වත්තල

විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි

Yolande Yvonne Pereira (ස්ත්‍රී) - Diploma in teaching science and Bachelor of science degree.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, වත්තල

ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - BSc. (Physical Science) majoring in Mathematics and Chemistry [UOC].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6-9

Fariya (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching for the past 10+ years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, වත්තල

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, මාබෝලේ, වත්තල

HighScore Institute - වත්තල

ආයතනය: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
ස්ථානය: වත්තල

HighScore Institute - වත්තල
New Teaching methods for Mathematics

උපදේශක: Manjula (පුරුෂ‍) - B.Sc (Hons) Degree with Post Graduate experiences.
ස්ථාන: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කඩවත, වත්තල, පෑලියගොඩ, බියගම

ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

Varman (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes
ගණිතය සහ විද්‍යාව අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Muhammad Siyam (පුරුෂ) - BSc. Undergraduate with over 5 years of teaching experience conducts classes in Tamil medium.
ස්ථානය: වත්තල