විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි

Yolande Yvonne Pereira (ස්ත්‍රී) - Diploma in teaching science and Bachelor of science degree.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, වත්තල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Indrajith (පුරුෂ) - Qualified Maths Graduate teacher BSc, MSc.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නිට්ටඹුව, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - A graduate [University of Kelaniya - Bachelor of Science].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

විද්‍යාව ගණිතය ශ්‍රේණිය 1-6 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Kanthi Gamanayake (ස්ත්‍රී) - University entrance Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, රාගම, වත්තල

විද්‍යාව, ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dhanushka Karannagoda (පුරුෂ) - Classes are conducted by a qualified tutors.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, ගාල්ල, පානදුර, මීගමුව, රාගම, වත්තල

ගණිතය සහ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Hirushi Fernando (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher conducts Maths/Science classes.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩවත, ජා-ඇල, මහබාගේ, මහරගම, මාලබේ, රාගම, වත්තල, හෝමාගම

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6-9

Fariya (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching for the past 10+ years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, වත්තල

Mathematics Classes - Grades 6 to 11, GCE O/L and for Engineering and Technical courses

Mathematics Tuition - Grades 6 to 11, GCE O/L (Local Syllabus) and for Engineering/Technical courses - ගම්පහ, කඩවත, Ja Ela

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, මාබෝලේ, වත්තල

ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය

Terrence de Costa (පුරුෂ) - Computing and Information systems B.Sc (Hons), More than 10 years in Teaching field.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, කොළඹ 11, කොළඹ 12, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15

ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

HighScore Institute - වත්තල

ආයතනය: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
ස්ථානය: වත්තල

HighScore Institute - වත්තල
New Teaching methods for Mathematics

උපදේශක: Manjula (පුරුෂ‍) - B.Sc (Hons) Degree with Post Graduate experiences.
ස්ථාන: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කඩවත, වත්තල, පෑලියගොඩ, බියගම

ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes

Varman (පුරුෂ) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1 - 15, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private ගණිතය Classes
ගණිතය සහ විද්‍යාව අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Muhammad Siyam (පුරුෂ) - BSc. Undergraduate with over 5 years of teaching experience conducts classes in Tamil medium.
ස්ථානය: වත්තල

Science, Mathematics, Physics and Physical Chemistry (Tamil Medium)

උපදේශක: Gobi (පුරුෂ‍) - BSc in Science [Peradeniya].
ස්ථාන: වත්තල, කොටහේන, Mattakkuliya, Maradana, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් and suburbs

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න