රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික

D.M.D.S.Dissanayake (පුරුෂ) - B.Sc (chemistry), M.Sc (polymer chemistry), A.Mem (I.Chem), M.Phil, P.O.P teaching, M.Sc in Microbiology (reading)

6 සිට 11 ශ්‍රේණිය සා/පෙළ විද්‍යාව

Daminda (පුරුෂ) - B Sc (Bio Science).
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, බෝපිටිය, වත්තල, සීදුව

6 සිට 11 ශ්‍රේණිය සා/පෙළ විද්‍යාව
Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

උපදේශක: Primal Pinnadoowa (පුරුෂ‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව