උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Chamini Gloria Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma holder of English Language teaching, Over 25 years of experience.
ස්ථානයන්: ජා-ඇල, සීදුව