විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Eranda Ratnayake (පුරුෂ) - Diploma in banking & Finance [IBSL], PG Executive diploma in bank management [IBSL].
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, මාවරමන්ඩිය

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න