සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Wazna Shireen (ස්ත්‍රී) - With over two years of experience in both physical and online teaching, I bring a wealth of knowledge to the classroom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - හිමාෂ් ජයසිංහ

Himash Jayasinghe (පුරුෂ) - Sinhala medium classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව පන්ති - හිමාෂ් ජයසිංහ
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මිහිසර ප්‍රනාන්දු

මිහිසර ප්‍රනාන්දු (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc (Hons) Physiotherapy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මිහිසර ප්‍රනාන්දු
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11

Anupama Wickramarachchi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Colombo, P.G. Dip in Edu. Peradeniya, School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - 6-11
Successway Educational Institute - කිරිල්ලවල

ආයතනය: Successway Educational Institute - Classes conducted by school teachers


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Successway Educational Institute - කිරිල්ලවල
වෛද්‍ය සිසුවියක් විසින් පවත්වන විද්‍යාව පන්ති

Dulanjani Perera (ස්ත්‍රී) - MBBS university of Sabaragamuwa (U.G)


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වෛද්‍ය සිසුවියක් විසින් පවත්වන විද්‍යාව පන්ති
විද්‍යාව සාමාන්‍ය පෙළ

Yehan Weerapana (පුරුෂ) - Over 3 years experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සාමාන්‍ය පෙළ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry