ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Mr. Amal (පුරුෂ) - MSc [University of Colombo], BSc [University of Sri Jayewardenepura], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ජා-ඇල

ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න