ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය

SLITHM - Hospitality & Travel related courses
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කුණ්ඩසාල, කොළඹ 03, පාසිකුඞා, බණ්ඩාරවෙල, බෝයගනේ, යාපනය, රත්නපුර, හබරාදුව

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය

 ICT for O/L and A/L