ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

Academy of Speech, Drama and Leadership - Cleon

Cleon Academy - 17 years in the field of Performing Arts and English Language.
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කළුතර, කොළඹ 06, ගම්පහ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, පානදුර, මොරටුව

Academy of Speech, Drama and Leadership - Cleon
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ආර්ථික විද්‍යාව - කරාපිටිය, ගාල්ල

Manusha (ස්ත්‍රී) - Teacher is an English graduate of the University of Colombo.
ස්ථානයන්: කරාපිටිය, ගාල්ල

Idusara Educational Institute - ගාල්ල

ආයතනය: Idusara Educational Institute - We conducts classes for Ordinary Level (Grades 6, 7, 8, 9, 10, 11) and Advanced Level examinations.
ස්ථානය: ගාල්ල