ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ආර්ථික විද්‍යාව - කරාපිටිය, ගාල්ල

Manusha (ස්ත්‍රී) - Teacher is an English graduate of the University of Colombo.
ස්ථානයන්: කරාපිටිය, ගාල්ල