ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සා/පෙළ සඳහා

Sanchila Weeramanthri (ස්ත්‍රී) - First class degree holder of Accounting department of University of Sri Jayewardenapura, Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව,

ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උ/පෙ, සා/පෙළ සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sachin Dediyagala (පුරුෂ) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
ස්ථානයන්: අලුත්ගම, කොළඹ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න