උ/පෙ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / සා/පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය / එඩෙක්සෙල් IAL ව්‍යාපාර

Dilrukshi Dassanayake (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Business Administration (Sp) (Hon's) Degree (USJ), M.Sc. in Management (USJ).
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, දෙල්කන්ද, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම