ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උ/පෙ, සා/පෙළ සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sachin Dediyagala (පුරුෂ) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
ස්ථානයන්: අලුත්ගම, කොළඹ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න