උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Chathura Senavirathne (පුරුෂ) - Top ranker in GCE AL examination 2014, B.Sc Accounting special (USJP) Ug. ICASL Finalist, AAT passed finalist
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කොටිකාවත්ත, කොළඹ 08, කොළඹ 09

උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති