උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Chathura Senavirathne (පුරුෂ) - Top ranker in GCE AL examination 2014, B.Sc Accounting special (USJP) Ug. ICASL Finalist, AAT passed finalist
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කොටිකාවත්ත, කොළඹ 08, කොළඹ 09

උ/පෙ ගිණුම්කරණය සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උ/පෙ, සා/පෙළ සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sachin Dediyagala (පුරුෂ) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
ස්ථානයන්: අලුත්ගම, කොළඹ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, මහරගම, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න