සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


වසර 3 ක පළපුරුද්ද සහිත පළපුරුදු IGCSE සහ IAL ව්‍යාපාර අධ්‍යයන උපදේශක (කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)

Fahad Farhan (පුරුෂ) - Bachelor of Computer Science with a minor in Business at Taylor's University, Malaysia


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 3 ක පළපුරුද්ද සහිත පළපුරුදු IGCSE සහ IAL ව්‍යාපාර අධ්‍යයන උපදේශක (කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම - ගිණුම්කරණය, ගණිතය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Nisuri Dileka (ස්ත්‍රී) - Graduate student of the (ICBT) Cardiffmet Metropolitan University (UK) BSc(Hon) Business management and Administration


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම - ගිණුම්කරණය, ගණිතය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry