සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sathini Pathirana (ස්ත්‍රී) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)
ගිණුම්කරණය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Asanka Hewage (පුරුෂ) - BSc (Mgt) Sp (USJ), CA (Final 1), Former teacher at Lyceum, Over 14 years of experience


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම - ගිණුම්කරණය, ගණිතය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Nisuri Dileka (ස්ත්‍රී) - Graduate student of the (ICBT) Cardiffmet Metropolitan University (UK) BSc(Hon) Business management and Administration


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම - ගිණුම්කරණය, ගණිතය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry