සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ගණිතය - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Dinusha Perera (ස්ත්‍රී) - BA in Social Sciences, Maths teacher at a leading international school, Mathematics teacher with over 10 years of experience


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry