ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Amali Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Over 8 years of experience, Dip. in French Language [Alliance Française de Colombo] DELF.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ
ප්‍රංශ භාෂාව - ව්‍යාකරණ සහ කථනය ඇතුළුව

Wimal Hettiarachchi (පුරුෂ) - Diploma/Diploma superior with 1st class honours from Alliance Francaise de Paris, 40 years exposure to French culture.
ස්ථානයන්: තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 10 සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

Hasni Marasinghe (ස්ත්‍රී) - Chinese special degree in University of Kelaniya. Followed teaching Chinese course at Tianjin normal University in China.
.ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරම

ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

 Grade 1 to A/L All Subjects