අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / IT / පරිගණක විද්‍යාව

Nishadani Liyanage (ස්ත්‍රී) - IT graduate from a reputed university in SriLanka, Currently reading for MSc in Computer Science.
ස්ථානයන්: කෑගල්ල, කොහුවල, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - O/L and A/L London and Local syallabus

Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී) - Reading for Masters in IT, BCS (UK) Graduate, ACS passed finalist, 10 years experience in a reputed private school.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කහතුඩුව, කොහුවල, කොළඹ 04, කොළඹ 05

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ඉංග්‍රීසි දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Priya Wijetunga (ස්ත්‍රී) - Teacher in a leading Colombo School, with more than 20 years of experience.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13

G Wimalasena (පුරුෂ) - කොළඹ ප්‍රධාන රජයේ පාසලක ගුරුවරයෙකි, විභාග උත්තර පත්තර පරීක්ෂකවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 4/5/6/8, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ

ගණිතය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-13
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති / කණ්ඩායම් පන්ති

Chaya Jeewani (ස්ත්‍රී) - BSc. Software Engineering, 3 year teaching experience.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රත්මලාන

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Teshani Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSC special in ICT [University of Sri Jayawardenepura].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, නුගේගොඩ, මාලබේ, විජේරාම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) | පෞද්ගලික පන්ති | කණ්ඩායම් පන්ති | ශ්‍රේණිය 6-11

Chathuranga (පුරුෂ) - Dip.in ICT, B.Tech in Multimedia & Web Technology, TVEC Registered Lecturer (NVQ).
ස්ථානයන්: කොළඹ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6 සිට සා/පෙළ

Nilaksha Viraj (පුරුෂ) - Diploma in software Engineering, Higher National Diploma in software Engineering.
ස්ථානයන්: කොළඹ තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Isuru Udayanga (පුරුෂ) - Working as an IT Consultant, Following Master of Information Technology at the University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ / MS Office Package / OpenOffice Package / ශ්‍රේණිය 6-9 දේශීය විෂය නිර්දේශය

Ayesha Gamage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology [UOC], Over 7 years of Experience in Teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

GIT, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පරිගණක Systems පන්ති

Buddhika Chathuranga (පුරුෂ) - A leading Engineer in Information Technology side for 9 years.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, මොරටුව

GIT, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පරිගණක Systems පන්ති
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Imal Chatura (පුරුෂ) - BIT (Hons) [University of Colombo], BSc [University of Jayawardenepura], Former Lecturer at ESOFT, 7+ Years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහ

ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති දෙමළ / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mohamed Shukri (පුරුෂ) - 3 years teaching experience, System Engineer in Private Company.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රත්මලාන

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පරිගණක විද්‍යාව පන්ති

C Gunatilake (පුරුෂ) - Advanced PGD in Computer Science UCSC, PGDE in UOC.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම

G.C.E සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Krishan Chanaka (පුරුෂ) - Conducting lectures 6 hours per week., Discuss 1000 Model of papers and old exam pass papers.
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 08, කොළඹ 09, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ICT / Computer Classes for kids

Xavier (පුරුෂ) - Reading M.Sc(Computer Science), B.Sc(Hons.) in IT, Sun Certified Java Programmer.
ස්ථානයන්: කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 05, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, බෝකුන්දර, මහරගම, රාජගිරිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක පන්ති

Niroshani Gunarathne (ස්ත්‍රී) - BCS - UK , PGD in Software Engineering (NSBM) , PGD in Information Systems Management (UOC).
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 04, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බත්තරමුල්ල,

Learn about Computer and Applications at Home (Workers and Students)

M.Mohamed (පුරුෂ) - IT Teacher in a government school in Colombo, cum IT instructor in a IT institute, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 15, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන

ICT තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති

Thushari (ස්ත්‍රී) - Graduate in Business IT, Masters in Business Administration.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ICT තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ

H Prasad (පුරුෂ) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ
Tuition Class - Information Technology and Science

උපදේශක: N.C Perera (පුරුෂ‍) - MSc, BSc Special.
ස්ථාන: බත්තරමුල්ල

BIT for 21000/=

ආයතනය: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
ස්ථාන: පැපිලියාන, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම, බොරලැස්ගමුව, කොළඹ, මොරටුව, Kottawa

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (ස්ත්‍රී‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : කොළඹ Suburbs

IT and Maths

උපදේශක: Ishani Wickramarachchi (ස්ත්‍රී‍), Graduate, International school teacher, Lecturer (Private Campus), Over 10 years experience. Visits කොළඹ/Suburbs

Computer Classes for Grades 6 to 9, O/L and A/L

උපදේශක: Rifan Farooque (පුරුෂ‍) - Higher Dip. in Computer Systems Design (NIBM), BSc in Information Technology (University of කොළඹ).
ස්ථාන: කොළඹ/suburbs