සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය

Buddhi Pathirana (පුරුෂ) - Bachelor of performing arts (Special), University of Visual and performing arts, Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය
අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical

Amila Senevirathne (පුරුෂ) - Qualified with diploma in western music, successfully completed ABRSM examinations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical
පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව

Dilumi Sachithrani (ස්ත්‍රී) - ගායන සහ වාදන විශාරද, ප්‍රසාංගික කලාවේදී(විශේෂ) උපාධිය ද සමත්ව ඇත.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව
අපරදිග සංගීතය පන්ති - Trinity / IWMS exams, පාසල විෂය නිර්දේශය

K Rajithamali (ස්ත්‍රී) - IWMS / Trinity, Graduate in Performing arts University.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

Let your child explore, experience and excel in the largest Day Care, After School Care and Activity Center in නුගේගොඩ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age