සිංහල පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය / ලන්ඩන් සා/පෙළ

Niroshini Wijewardhana (ස්ත්‍රී) - Economics Degree holder and Master in Demography.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, මහරගම

Cambridge, Edexcel, National O/L (භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සිංහල භාෂාව / සමාජ විද්‍යාව / ආර්ථික විද්‍යාව)

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - BA Degree in Social Sciences, PGDE, Working in a leading International School in Colombo.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ශ්‍රේණිය 5 සිට 9 එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Rumaiz Nazeem (පුරුෂ) - Studied at a leading international school, Completed edexcel OLs and ALs, Degree mechanical Engineering, Diploma in automobile

උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති

A lady teacher with a PGDE [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal], Diploma in Sinhala [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ

සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති