උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

අමතර පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ (As second language)

Asha Meehallage (ස්ත්‍රී) - Evening classes, Only for grade 1-8 children.
ස්ථානය: කොළඹ 05

Spoken English Class

උපදේශක: Mrs. Shafa Ashfaq (ස්ත්‍රී‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
ස්ථාන: කොළඹ 5, ශ්‍රී ලංකාව

ABC School of Early Learning - කොළඹ 5

ABC school of Early Learning sets the right foundation that would help develop a child socially, emotionally and intellectually.
ස්ථාන: කොළඹ 5

Petals Language Center and මොන්ටිසෝරි - කොළඹ 5

ආයතනය: Petals ECD Center - මොන්ටිසෝරි, classes up to O/L [ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, දෙමළ භාෂාව].
ස්ථානයන්: කොළඹ 05

විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල විෂයන් සඳහා ගුරැවරියක්

W.Achini Harshanni (ස්ත්‍රී) - විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසන් වසරේ සිසුවියකි, සුජාතා විද්‍යාලයේ ගුරැවරියකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, නුගේගොඩ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය (Grade 3 to O/L)

උපදේශක: Ruwan Liyanage (පුරුෂ‍) - Attorney-At-Law, LLB(Hons), over 5 years experience.