උපකාරක පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Fathima Zainab (ස්ත්‍රී) - Following an Advanced Diploma in Psychology, Previously worked in an international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 5, නුගේගොඩ

ගණිතය සහ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Mazra Jauhar (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, A/L Bio.
ස්ථානයන්: කොළඹ 01 - කොළඹ 15

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

Spoken English Class

උපදේශක: Mrs. Shafa Ashfaq (ස්ත්‍රී‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
ස්ථාන: කොළඹ 5, ශ්‍රී ලංකාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය, විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය, Poetry tuition

Arafa Mufaddal (ස්ත්‍රී) - GCE O levels and A levels completed. Courses related to IT and administration, Secretary to CEOs in companies abroad (UAE).
ස්ථානය: කොළඹ 05