භූගෝලය හා පරිසර කළමනාකරණය අවුරුදු 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීණ ගුරුවරියක්.

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - 2000 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ගත්තේය.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level and IGCSE students

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
ස්ථාන: කොළඹ 6, බත්තරමුල්ල

භූගෝල විද්‍යාව - ජාත්‍යන්තර හා ජාතික පාසල් විශය නිර්දේශය (6 සිට 10 ශ්‍රේණි, සාපෙල සහ උසස් පෙල) කොළඹ

Nipuni Shashintha (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts (Special) Geography, Over 6 years experience.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළොන්නාව, නාවල, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මුල්ලේරියාව, රාජගිරිය

භූගෝල විද්‍යාව - ජාත්‍යන්තර හා ජාතික පාසල් විශය නිර්දේශය (6 සිට 10 ශ්‍රේණි, සාපෙල සහ උසස් පෙල) කොළඹ