උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 6-7) සහ ඉතිහාසය (ශ්‍රේණිය 6-9) පන්ති - ලන්ඩන් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Lathikka A. Niriella (පුරුෂ) - BSc. [Built Environment - University of Moratuwa], Certificate in teaching History [University of Colombo].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ

සිංහල භාෂාව, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව Tuition (Grade 06 to O/L)

Thilan Wijesekara (පුරුෂ) - B.A (Special) J'pura, over 5 Years experience in teaching.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය

Prashani Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of BA in English (University of Sri Jayawardhanapura).
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගණිතය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න