උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සිංහල, ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Thilan Wijesekara (පුරුෂ) - Bachelor's degree, Conducting classes since 2010.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

චිත්‍ර සහ ඉතිහාසය පන්ති

Dulakshi Perera (ස්ත්‍රී) - නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල