සිංහල |  தமிழ் |  English
AMAL program and Abacus & Brain Gym program

SIP Academy, a skill development organization offers programms for children to improve their learning skills.
ස්ථානයන්: කාත්තන්කුඩි, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළඹ 09, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMAL program and Abacus & Brain Gym program

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry