සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL
ශ්‍රේණිය 6 - 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

බණ්ඩාර පුෂ්පකුමාර (පුරුෂ) - BSc (BIT) Sp., School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry