කරාටේ පන්ති

Wado Kai Sri Lanka - Conducted by Shihan Jayasiri Perera - Chief Instructor & Japan Representative (Black belt 8th Dan S.L.K.F.) (Black Belt 5th Dan Japan).
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, නුගේගොඩ

කරාටේ පන්ති
Prince School of Tennis - බත්තරමුල්ල

Tennis and physical coaching for all ages (age 3+) whatever your fitness level or standard of play may be.
ස්ථානයන්: කොළඹ, බත්තරමුල්ල

Prince School of Tennis - බත්තරමුල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න