සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
ඔබේ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

ඔබේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගෙන ඔබේ ජීවිතයේ පරිවර්ථනීය වෙනසක් කරා යන්නට එකතුවෙන්න


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?
Rainbow Institute of Communication and English - කොළඹ

Rainbow Institute offers Cambridge International ESOL courses. The courses are offered at various levels


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rainbow Institute of Communication and English - කොළඹ
Personal Development Trainer ශ්‍රී ලංකා

Trainer : Niloufer Perera (ස්ත්‍රී) - MBA (SRIJ), BBA (HR), Project Management CPM, PMP, International NLP Practitioner.
ස්ථානය: මාලබේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry