දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

ආයතනය: VNS Holdings - An organisation winch provides Education \ Consultation \ Business process outsourcing and ICT Solutions.

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
6 සිට 11 ශ්‍රේණි සිංහල භාෂාව හා ඉතිහාසය පංති

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - අධ්‍යාපන සහකාර අධ්‍යක්ෂක සහ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක, අවුරුදු 30 ක අධ්‍යාපන සේවය.
ස්ථානයන්: අඹතැන්න, කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතලේ