සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Iroshini Kariyawasam (ස්ත්‍රී) - ඉංග්‍රීසි උපාධිධාරී/ විද්‍යාපීඨ ඩිප්ලෝමා ධාරී, පාසල් ගුරු, පළපුරුදු අ. පො. ස. සා පෙළ පිලිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිරිබත්කුඹුර

 Grade 1 to A/L All Subjects