කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Tharushi Kahandawa (ස්ත්‍රී) - Under Graduate at NIBM, Diploma in English at NIBM, An Intermediate English course in “British Council” in 2017.

අමතර පන්ති

Classes conducted by experienced government school teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල, ගෙලිඔය, පේරාදෙණිය, මහනුවර, හන්ද‍ෙස්ස

නිවසට පැමිණ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Kumesha De Silva (ස්ත්‍රී) - BA [University of Peradeniya], Certified in CELTA (Certificate in English Language Teaching for Adults).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ General ඉංග්‍රීසි ටියුෂන් පන්ති

Udaya Karunathilake (පුරුෂ) - BSc. Engineering [University of Peradeniya].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කෑගල්ල, කුරුණෑගල, මහනුවර, මාවනැල්ල

ඔන්ලයින් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Kavindika Bandara (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in B.Sc (Physical) the Open University Of Sri lanka, Diploma in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, මහනුවර

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

ආයතනය: VNS Learning Hub - An organisation which provides Education \ Consultation \ Business process outsourcing and ICT Solutions.

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ

Afdha (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree in English Language and literature. A graduate teacher with 9 years of experience.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Himalie Jayawardena (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education Degree in English Medium with 25 years teaching experience in leading Government Schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කුරුණෑගල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ඔන්ලයින්)

Gayan Perera (පුරුෂ) - BAMS Of University Of Colombo, Over 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

TutorMe SL - Mechanical Engineering BEng with honours, UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මහනුවර

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති

Shantha Nimal Bandara Attanayake (පුරුෂ) - BA in English and English Language Teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ, මහනුවර

ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රී ලංකාව

Rohana C Fernando (පුරුෂ) - B.A. in English (Peradeniy), M.A. in English (Kelaniya), TESOL, Retired Teacher with Marking experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Kumudu School Of English - Secured environment, homely, use new technology in presenting lessons.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

 Grade 1 to A/L All Subjects