කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience.

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ඉංග්‍රීසි පන්ති | ඉංග්‍රීසි පන්ති කථනය

Global Language Institute - Classes conducted by a well-qualified teacher with over 15 years of experience in teaching for private and international schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, ජා-ඇල

පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව

Shania Benson (ස්ත්‍රී) - Advanced level qualifier with over a year of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, වත්තල

ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Chamantha Tharinda (පුරුෂ) - An undergraduate following a psychology degree at NIBM.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, ගනේමුල්ල, බුලුගහගොඩ, රාගම, වත්තල

ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, විද්‍යාව, ENV, ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (ස්ත්‍රී) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, මහබාගේ, රාගම, වත්තල, වැලිසර

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය

Manoj Rasandhika (පුරුෂ) - BBA, MBA, Over 15 years experience as a teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කුලියාපිටිය, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, දන්කොටුව, පන්නල

පන්ති සඳහා OL සහ AL Local/ Cambridge/ Edexel / IBDP විෂය නිර්දේශය
The English Language / English Literature Teacher

උපදේශක: C. Bosco (පුරුෂ‍) - Diploma in Advanced English for Administration and Academic Purposes - University of කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව

ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Dinesha Perera (ස්ත්‍රී) - Lecturer in English. Uses modern methods in teaching. Conducts lessons understanding learner needs.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මීගමුව, වත්තල

සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Poorna Warnakulasooriya (ස්ත්‍රී) - MBA [Cardiff Metropolitan University, UK], BSc in Accounting SP. [USJP], Chartered Accountancy (Business level qualified).

සා/පෙළ වාණිජ (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්), සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති, සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භාෂාව OL AL

B. Upul N. Peiris (පුරුෂ) - M. A. in English [Reading at USJP], B. A. in English [CINEC campus, Malabe- UGC], Cambridge TKT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භාෂාව OL AL
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති

Michelle Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Thorough syllabus coverage, Revision and exam techniques, Exam motivation and preparation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, වත්තල

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය, IELTS

R. Francis (ස්ත්‍රී) - Currently work as a teacher of English at a leading international school in the country, Visiting lecturer for a private campus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Jerome (පුරුෂ) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති
Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, ජා-ඇල, පැලවත්ත, පෑලියගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, වත්තල

Online / Home Visit උපකාරක පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects