ඉංග්‍රීසි භාෂාව / එලකියුෂන් / IELTS / ඉංග්‍රීසි කථනය / සංගීත පන්ති

Ms. K.Perera (ස්ත්‍රී) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, දළුගම, මහර

 Grade 1 to A/L All Subjects