සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය

Kanchana Gammampila (පුරුෂ) - B. Com (Sp) USJP, ICASL (Intermediate), CMA (Final Level)
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අහංගම, ඉමදුව, කරාපිටිය, ගාල්ල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, හපුගල

 Grade 1 to A/L All Subjects